ספירת מלאי וקופה ורישום ספידומטר לכלי רכב

לכבוד

 לקוחות המשרד

 

הנדון: ספירת מלאי וקופה ורישום ספידומטר לכלי רכב

ליום 31 בדצמבר 2021

 

1 .   מועד המפקד                                                               

תום שנת המס 2021 יחול ביום 31/12/21, יש לערוך מפקד המלאי סמוך ככל היותר לתאריך זה.

השנה 31/12/21 יחול ביום שישי יש לערוך את המפקד בימים הסמוכים לו, ביום שישי 31/12/21 או ביום חמישי 30/12/21.

אם לא ניתן לספור את המצאי בתאריך שצוין, אפשר לערוך את המפקד בתאריך הסמוך ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לבצע התאמה בין כמויות המלאי לפי רשומות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן דהיינו ליום 31/12/21.

הערכות זו צריכה לכלול רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין תאריך המפקד לבין תאריך המאזן וזיהויים ברשימות המצאי.

תשומת לבכם לכך שיש להודיע בכתב ומראש לפקיד השומה  על מועד המפקד באם יערך יותר מ – 10 ימים ועד חודש לפני ואחרי יום המאזן. חובת ההודעה אינה חלה על מלאי שרישומו מתנהל “בספר תנועת מלאי” באופן המאפשר קביעת יתרות המלאי וכל פריט בו נפקד לפחות אחת בשנה ונשלחה הודעה לפקיד השומה על בחירת הנישום בשיטה זו. בכל מקרה נבקשכם להודיענו מראש על תאריך המפקד המתוכנן על ידכם.

 

 

2 .   עריכת המפקד

נא להכין רשימות מצאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין בקונסיגנציה). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם ונמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).

 

הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד , מוצרים מוגמרים וכד’.

 

גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון  הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב – 3 עותקים לפחות.

 

הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:

תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם.

מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם (מיושנים , מקולקלים, במחזור איטי, פסולת  וכד’).

הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

 

הרשימות ירשמו בדיו ולא בעיפרון .

מבצע הספירה יחתמו בסוף כל גיליון ויציינו את שמם המלא. נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו על מועד הספירה לצורך תיאום הביקור.

 

 

3 .   חישוב שווי המלאי

את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול פרטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע”מ) אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות יחושב השווי לפי “ערך המימוש הנקי” (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב . העלות תחושב לפי שיטת “פיפו” (ראשון נכנס ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה.

בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיענו על כך.

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

חישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי גיליונות המפקד. אם החישוב נעשה שלא על גבי גיליונות המפקד המקוריים יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

 

 

4 .  שמירת הרשימות

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המצאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן.  במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

 

 

5 .   פעולות בקשר לספירת המצאי, המזומנים, והממסרים לגביה.

להפקיד בבנק ביום האחרון לפעילות העסק או מיד לאחריו את כל יתרת הכספים הנמצאת  בקופתכם. להכין רשימה של כל השקים הדחויים והשטרות שימצאו בקופתכם בסוף יום העסקים האחרון כאשר הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מס’ השיק או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום.

להכין רשימות נפרדות של השקים לביטחון שניתנו או שנמסרו, שיקים לניכיון בבנק ושיקים שחזרו של חייבים.

לערוך ספירה של הכספים במזומן שנמצאים בקופה בסוף היום ביום 31/12/21.

 

6 . כלי רכב

נא למלא רשימת כלי הרכב שברשות החברה (כולל אלו שבליסינג, או בבעלות אחרת) כולל מספר הרישוי שלהם.

 

 

 

אנו עומדים לרשותכם למתן הסברים וביאורים נוספים.

 

 

                                                                                                        

 

 

 

גיליון ספירת מלאי בעסק

ליום 31 בדצמבר 2021

 

שם עסק _________________________                             – למלא ב- 3 עותקים.

מען        _________________________                             – יש למספר הדפים מראש.

מס’ דף  __________ מתוך __________ דפים                      – כולל מלאי חומרי אריזה.

 

שם העסק_____________________ הכתובת בה מצוי המלאי  ____________________

מס’ סידורי
ה  פ  ר  י  ט מספר היחידות

(ק”ג / מ”ר)

מחיר הקניה

ליחידה

(ללא מע”מ)

שווי מלאי

ש”ח

ה  ע  ר  ו  ת

מלאי מת

מקולקל

מלאי לא במחסן

סה”כ

 

________________           _________________              __________________

      תאריך הספירה                   שם וחתימת הסופר                    שם וחתימת בעל העסק

 

 

רשימת כלי רכב בעסק

ליום 31 בדצמבר 2021

 

 

שם עסק _________________________

 

מס’ סידורי פרטי הרכב וסיווגו

משא/מסחרי/פרטי

מספר

רישוי

תאריך רכישה מד ספידומטר ליום 31/12/21 הערות

 

אני החתום מטה מצהיר בזאת כי כלי הרכב הרשומים לעיל הינם בבעלות העסק ומשמשים
את העסק,  ולפיכך יש לתבוע הוצאות החזקת הרכב כהוצאות עסקיות.

ידוע לי כי כלי הרכב לעיל, עלולים להיות נתונים לעיקול או לשעבוד של מוסדות המס – שכן הינם
כלי רכב עסקיים לכל דבר.

 

______________              ____________                  _______________

         תאריך            שם החותם            חתימה

 

 

גיליון ספירת קופה בעסק

ליום 31 בדצמבר 2021

 

שם עסק _________________________                             – למלא ב- 3 עותקים.

מען        _________________________                             – יש למספר הדפים מראש.

מס’ דף  __________ מתוך __________ דפים

 

מס’ סידורי
תאריך שיק מס’ שיק

 

בנק סניף חשבון סכום

ש”ח

 

סה”כ המחאות
מזומן
סה”כ בקופה

 

 

________________           _________________              __________________

      תאריך הספירה                   שם וחתימת הסופר                    שם וחתימת בעל העסק

 

 

שתף מאמר

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on whatsapp
Share on WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נוסד בשנת 1986 (34 שנים) והינו מהמשרדים הגדולים לראיית חשבון באזור השפלה

במשרד מיוצגים חברות עסקיות, עסקים פרטיים, עמותות ומלכ”רים, חברות כלכליות של רשויות מקומיות ועוד. המשרד מעסיק כ-20 עובדים מקצועיים, בתחום ראיית החשבון, מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי, תוכניות עסקיות, הערכות שווי, הסדרי הבראה וביקורת פנימית.