הערכות לסוף שנת המס

היערכות לתום שנת מס 2021

לקוחות יקרים,

לקראת תום שנת מס 2021 אנו מביאים לכם בחוברת זו , טיפים ועצות לחיסכון וזיכוי מס, להקטנת חבות המס ועדכונים שוטפים.
לנושא המיסוי השפעה רבה ולעיתים אף מכרעת על התוצאות העסקיות של חברות. המס עשוי להוות גורם משמעותי בכל הנוגע לקבלת החלטות ובעל חשיבות גבוהה בביצוע עסקאות. תכנון המס והגברת המודעות לחשיפות הנלוות אליו , מקבל חשיבות יתרה ומחייב חשיבה והיערכות מחדש.

תשומת ליבם של בעלי שליטה כי עפ”י סעיף 3(ט1) יתרות חובה של 100,000 ₪ ומעלה ליום 31.12.20 שלא יוחזרו לחברה עד ל- 31.12.21, יהפכו בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה לדיבידנד או לשכר ויחויבו במס בהתאם. לכן מומלץ להחזיר את החוב לחברה לפני ה- 31.12.2021.
החזר של יתרות החובה שנמשך מחדש (תוך 24 חודש) לא ייחשב שהוחזר ובעל השליטה יחויב במס.
שימו לב כי כאשר רשות המיסים מזהה משיכות שלא דווחו בדו”ח האישי היא מעבירה זאת לבדיקה פלילית (ראה סעיף 3.1 לעיל).

אנו מציעים לפנות למשרדנו לבדיקת חבות המס/החזר המס,
לפי הרווח והפסד המעודכן לשנת 2021

אין בחוזר זה כדי למצות את כל האפשרויות לתכנון מס נכון לקראת תום שנת המס. רצוי להתייעץ עמנו בכל הכרוך בתכנון המס הספציפי של העסק או החברה באופן המתאים לו ביותר.

אנו עומדים לרשותכם למתן הארות והסברים נוספים.

בכבוד רב,
אריה, חדד ושות’
רואי חשבון

תוכן עניינים

1. מענקים בעקבות משבר הקורונה

1.1. הסדר להשבת מענקי קורונה ……………………………………………………………………….3

2. מיסוי יחידים

2.1. הפקדות לקופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים………………………4
2.2. הפקדות עצמאי שהוא גם שכיר……………………………………………………………..5
2.3. תשלומים לביטוח לאומי…………………………………………………………………….5
2.4. תשלומים לאובדן כושר עבודה………………………………………………………………5
2.5. חובת הפקדה של עצמאי לחיסכון פנסיוני…………………………………………………..6
2.6. החייבים בהנהלת חשבונות כפולה…………………………………………………………..7

3. מיסוי חברות

3.1. חיוב במס משיכות בעלים……………………………………………………………………8
3.2. הגדלת ציבור הזכאים לדווח על בסיס מזומן………………………………………………8
3.3. חברות ארנק………………………………………………………………………………….9
3.4. קיזוז הפסדי הון כנגד ריבית ודיבידנד………………………………………………………9
3.5. קרן השתלמות לשכירים בעלי שליטה……………………………………………………..10
3.6. הפרשות סוציאליות בגין בעל שליטה………………………………………………………10
3.7. בונוסים, מענקים ודיבידנדים לבעלי שליטה………………………………………………10
3.8. תשלום אגרת רשם החברות………………………………………………………………..10
3.9. ספירת מלאי ………………………………………………………………………………..11
3.10 שיטות דיווח – בסיס מזומן ובסיס מצטבר……………………………………………….11

4. מיסוי כללי

4.1. שווי שימוש ברכב……………………………………………………………………………12
4.2. דחיית הכנסות והקדמת תשלומים ………………………………………………………..12
4.3. דיווח מקוון למס ערך מוסף………………………………………………………………..12
4.4. שיקולי פעילות כיחיד לעומת פעילות באמצעות חברה……………………………………13
4.5. הכרה בחובות אבודים………………………………………………………………………14
4.6. תרומות למוסדות ציבור או לקרן לאומית…………………………………………………15
4.7. הכנסות משכר דירה בישראל………………………………………………………………15
4.8. החוק לצמצום השימוש במזומן……………………………………………………………16
4.9. הפרשות לקופות גמל לעובדים……………………………………………………………..16

1. השפעות מיסוי בעקבות משבר קורונה

1.1 הסדר להשבת מענקי הקורונה

בעלי עסקים אשר קיבלו מרשות המיסים מענקים בשל משבר הקורונה (מענק סוציאלי לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן) למרות שלא הייתה ירידה במחזור העסקי בשיעור הנדרש על-פי החוק, יכולים להחזיר את המענקים ללא תשלום ריבית (אך עם הצמדה), במסגרת הסדר מיוחד המאפשר גם פריסת תשלומים.
ישנם 3 נימוקים אשר יכולים להוות הסבר לכך שישנה זכאות למענק על אף אי ירידה מספקת במחזור העסק:
1. שירות מילואים בתקופת הבסיס בשנת 2019.
2. שהייה בחופשת לידה / שמירת היריון בתקופת הבסיס בשנת 2019.
3. קיומה של הכנסה הונית בדיווח למע”מ (מכירת רכוש קבוע וכד’) בתקופת הזכאות.

ניתן להשיב את סכום המענק ששולם ביתר בתשלום אחד או במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד תשלום המענק ע”י רשות המיסים, או לגשת למשרדי השומה בו מתנהל התיק ולפרוס את החוב לתשלומים שווים שפריסתם תסתיים עד ליום 31.12.22.
עסקים אשר חוו ירידה במחזור השנתי בין השנים 2019 ל 2020 וסך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה עולה על 15 אלף ₪ יוכלו לפרוס את החוב לתשלומים שווים שפריסתם תסתיים ביום 30.6.2023.
ניתן להשיב את המענקים ששולמו ביתר במסגרת ההסדר המיוחד עד ליום ה-31.12.2021.

2. מיסוי יחיד

2.1 הפקדות לקופות גמל , קרן פנסיה או ביטוח מנהלים וקרן השתלמות
החוק מעניק הטבות מס שונות להפקדות לפנסיה, תגמולים, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות.
הפקדות לקצבה לעצמאי
להלן הסכומים והשיעורים המירביים שניתן להפקיד לקופת גמל לקצבה כעצמאי:

(*) עמית מוטב – עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל – 16% מהשכר הממוצע במשק ( 20,258 ₪)

הפקדות לקרן השתלמות כעצמאי
להלן הסכומים והשיעורים המירביים שניתן להפקיד לעצמאי:

בשל ההפקדות יינתן ניכוי מההכנסה החייבת עד 4.5% שהם 11,835 ₪ לשנה.

2.2 הפקדות עצמאי שהוא גם שכיר
להלן הסכומים והשיעורים המרביים שניתן להפקיד לקופת גמל לקצבה למי שהוא גם שכיר וגם עצמאי או שהוא שכיר שיש לו הכנסה לא מבוטחת:

2.3 תשלומים לביטוח לאומי לעצמאיים
מומלץ להקדים ולשלם הפרשי ביטוח לאומי בשל גידול בהכנסה במהלך השנה, לפני תום שנת המס, ולא יאוחר מתום השנה. התשלום לביטוח לאומי שישולם עד תום השנה יקנה ניכוי מוכר למס הכנסה בשיעור של 52% מהתשלום. ניתן לשלם את דמי הביטוח בכרטיס אשראי בקרדיט בהתקשרות טלפונית למשרדי הביטוח הלאומי.
2.4 תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה
להלן הסכומים והשיעורים המירביים שניתן להפקיד לעצמאי:

שכיר
לגבי עובד שכיר שמעסיקו אינו רוכש עבורו פוליסה או עצמאי- ההכרה בהוצאה תהיה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה החייבת של השכיר או העצמאי (ולא יותר מ 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק).
לגבי מעסיק – תוכר הוצאה בגובה של עד 3.5% מההכנסה המבוטחת עד תקרה של 2.5 פעמים השכר הממוצע כאמור. אם משלם המעסיק גם לקופת גמל לקצבה מעל 4% עבור עובדו, תופחת התקרה המכסימלית להכרה בהוצאה עבור אובדן הכושר. (“משכורת” לעניין זה- הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד).
נזכיר כי הכנסה שנתקבלה בידי אדם, מביטוח בגין אובדן כושר עבודה, נקבעה בפקודת מס הכנסה כהכנסה החייבת במס כהכנסה מיגיעה אישית.
המדובר בסכומים אשר השתלמו כתוצאה מביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, אובדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה, בין אם שולמו בסכום חד פעמי ובין אם שולמו בתשלומים תקופתיים, בין אם שולמו בידי קופת גמל ובין אם שולמו ממקור אחר. כמו כן, נקבע במפורש כי כספים שקיבל עובד בהתאם לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, במסגרת קופת גמל, לא יהיו פטורים ממס.

2.5 חובת הפקדה של עצמאי לחיסכון פנסיוני
החל משנת 2017 עובד עצמאי חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים מהכנסתו החייבת בהפקדה בשיעור של 4.45% על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק השכר במשק ושיעור של 12.55% על חלק השכר שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק.
סך הכל הפקדה בשיעור של 8.5% מהשכר הממוצע במשק, את ההפקדה יש לבצע לפני תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.
חובה זו לא תחול על עצמאי שמתקיים לגביו אחד מאלה בתום שנת המס:
1. טרם מלאו לו 21.
2. מעל גיל 60.
3. טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי סעיף 52 לחוק מע”מ.
4. עצמאי שביום תחילת החוק (1.1.2017) מלאו לו 55 שנים.
יש לשים לב כי המרכז לגביית קנסות הוסמך להטיל קנסות על מנת לאכוף את חובת ההפקדה, בתחולת התיקון נקבע כי קנס ישולם רק על הפקדות שלא בוצעו בשנת 2018 ואילך.

2.6 החייבים בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה

תשומת ליבכם כי כל עסק עצמאי (שאינו חברה ) צריך לבדוק האם הוא חייב בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה .
עפ”י תקנות מס הכנסה החובה לנהל מערכת הנהלת חשבונות כפולה נקבע לפי סוג העסק, מספר מועסקים ומחזור כספי כולל מע”מ ולעיתים מבחנים נוספים כדלקמן :
יצרנים –עם מחזור שנתי העולה על 3,800,000 ש”ח או מעסיקים 18 עובדים ומעלה.
סיטונאים –עם מחזור שנתי העולה על 3,800,000 ש”ח או מעסיקים 4 עובדים ומעלה.
קמעונאים –עם מחזור דנתי העולה על 3,800,000 ש”ח, או מעסיקים 7 עובדים ומעלה.
קבלנים – שעלות הבניה או מחזור שנתי העולה על 3,800,000 ש”ח .
סוחרי מקרקעין – עם מחזור שנתי בתוספת עלות המלאי לסוף שנה העולה על 11,400,000 ש”ח או מתווכי מקרקעין שעמלתם השנתית עולה על 620,000 ש”ח.
סוחרי רכב – המחזור עולה על 11,400,000 ש”ח, או מתווך רכב שעמלתו השנתית עולה על 460,000 ש”ח.
נותני שירותים – בעלי מחזור העולה על 2,150,000 ש”ח ככלל גם הוראות ניהול ספרים לרופאים נמצאים במתן נותני שירותים, אך מתקיימים לגבם הוראות נוספות בחוק כמו עוד מקצועות חופשיים ונותני שירותים.
חקלאים – בעלי מחזור העולה על 5,100,000 ש”ח.
סוכנות ביטוח – המורשה להדפסת פוליסות ביטוח.
יהלומנים – שעסקו או חלק מעסקו עיבוד, מסחר ותיווך ביהלומים או באבני חן; למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או תיווך ביהלומים.

“מחזור” – המחזור של השנה הקודמת או שנה שהייתה שומה סופית לפי הגבוה.

במידה והייתה חובה לנהל מערכת הנהלת חשבונות כפולה שלא נוהלה , אזי רשות המיסים עלולה לפסול את ספרים בעסק על כל המשתמע מכך.

3. חברות

3.1 חיוב במס משיכות בעלים בחברות בע”מ
ביום 1.1.2017 נכנס לתוקף סעיף 3(ט1) העוסק במשיכת כספים מהחברה ושימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי (מעל 10% החזקה). בעל מניות מהותי אשר משך כספים בסכום מצטבר של מעל 100,000 ₪ ואשר סכומים אלה לא הושבו לחברה בתום שנת המס העוקבת לשנה שבה נמשכו הכספים (מועד החיוב) תסווג כהכנסה על ידי בעל המניות.
לכן, מומלץ לבעלי מניות אשר משכו כספים מחברה בבעלותם לטובתם האישית, או לצורך העברת הכספים כהלוואות לחברות אחרות שלהם, או מתגוררים בדירות בבעלות החברה שלהם, לבחון היטב, ועוד בטרם תום שנת המס 2021, את תחולת ההוראות החדשות לגביהם.
סיווג ההכנסה ממשיכה מחברה ע”י בעל מניות , תהיה בהתאם לחלופות הבאות ובסדר כדלהלן:
1. ראשית, תסווג ההכנסה כ-“דיבידנד” ע”פ סעיף 2(4) לפקודה, ובלבד שהחברה ממנה בוצעה המשיכה היו רווחים כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות.
2. במידה ובחברה אין רווחים כאמור, ומתקיימים יחסי עובד-מעביד בין החברה ובעל המניות, תסווג ההכנסה כ-“הכנסת עבודה”.
3. במידה ולא מתקיימים יחסי עובד-מעביד כאמור, תסווג המשיכה בידי בעל המניות כ-“הכנסה מעסק” או “משלח יד” לפי סעיף 2(1) לפקודה. יש לבחון כל מקרה לגופו, האם ההכנסה מעסק היא מיגיעה אישית אם לאו.
ככל והמשיכה חויבה במס בידי בעל המניות בהתאם לחלופה של הכנסת עבודה או מעסק או משלח יד, והחברה רשמה בספריה הוצאה כנגד סגירת יתרת המשיכה שחויבה, תיחשב ההוצאה כהוצאה.
מוכרת לצרכי מס.
משיכות אשר הושבו לחברה עד למועד החיוב לא יחויבו במס, ובלבד שלא נמשכו שוב במשך שנתיים מההשבה לעניין כספים, או שלוש שנים מההשבה לעניין נכסים. משיכה אשר הושבה לחברה ונמשכה מחדש, בזמן הקצר מהתקופות האמורות לעיל, יראו את הכספים והנכסים כאילו לא הושבו מלכתחילה. ייחוס השבה למשיכה מסוימת יעשה בשיטת fifo .
משיכות כספים אשר הושבו לחברה ונמשכו שוב באופן חד פעמי, לתקופה של 60 יום בלבד, לא יראו כמשיכה מחדש.
3.2 ציבור הזכאי לדיווח על בסיס מזומן לצורך מע”מ
עוסקים רשאים לדווח על בסיס מזומן על עסקאותיהם של מכר טובין או מתן שירותים ע”פ היקף מחזור העסקאות השנתיות כדלקמן:
יצרנים – עד 3,800,000 ₪ כולל מע”מ ובתנאי שבעסקו מועסקים פחות מ – 18 עובדים.
נותני שירותים – למעט נותני שירותים שחל עליהם תוספת י”א ומחזורו מעל 15 מיליון ₪ (כגון: אולמות אירועים, בתי מלון, הובלות, מוסכים, השכרת רכב ושיפוצים).
כלל העוסקים – עד מחזור של 2 מיליון ₪ לא כולל מע”מ.

3.3 חברות ארנק
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018 נקבע כי חברות בבעלות של נושאי משרה של חברות אחרות כמו דירקטורים, מנכ”לים או על ידי שכירים שבמהותם נותנים שירותים דרך חברות שבבעלותם יהיו שקופות לצורכי מס. כלומר הבעלים שלהם (שבפועל הם שכירים בחברות שבבעלותם ) יידרשו לשלם מס הכנסה על כל ההכנסות שלהם כהכנסה אישית ולא במס חברות כפי שהיה עד כה. בנוסף, חברה ששיעור הכנסותיה מלקוח אחד גבוה מ – 70% מסך הכנסות החברה תיחשב כחברת ארנק.

3.4 קיזוז הפסדי הון כנגד ריבית ודיבידנד:

א. הפסדי הון שוטפים
ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך גם מול הכנסות מריבית או דיבידנד , הנובעים מאותו נייר שמומש.
ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים כאמור גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים (סחירים ושאינם סחירים, לרבות מדיבידנד רעיוני בחברת CFC ודיבידנד ממפעל מאושר) – בכפוף לכך שהמס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.
בהקשר זה נזכיר כי סעיף 92(א)(4) לפקודה בנוסחו דהיום, מתיר לקזז הפסדי הון מניירות ערך מהכנסות מדיבידנד או ריבית ובתנאי ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25%.

טבלה מסכמת – קיזוז הפסדי הון שוטפים בשנת 2021 – כלל הנישומים

(*) לפי סעיף 92(א)(4) קיזוז הפסדי הון שוטפים כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד שאינם נובעים מנייר הערך שמומש, הקיזוז אפשרי כל עוד שיעור המס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.
ב. הפסדי הון מועברים משנים קודמות
הפסדי הון מועברים משנים קודמות ניתנים לקיזוז מול רווח הון בלבד.
הפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה מול רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל.
כלומר, הפסד הון מועבר שגובש בשנים קודמות אינו ניתן לקיזוז בשנת המס כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד שיתקבלו בשנה זו.
3.5 קרן השתלמות לשכירים בעלי שליטה בחברה
ההפקדה שתזכה במירב ההטבות הינה בשיעור של 6% מההכנסה השנתית עד 188,544 ש”ח, דהיינו, הפקדה מרבית בסך של 11,313 ש”ח מהם יינתן ניכוי מההכנסה החייבת במס עד 4.5% שהם 8,484 ₪ לשנה.
מובהר בזאת כי הפרשת המעביד מעבר לשיעור של 4.5% ועד לשיעור של 7.5% מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 אומנם לא תותר כהוצאה בידי החברה אך לא תיחשב כהכנסה חייבת במס בידי בעל השליטה כפוף לתשלום מקביל של בעל השליטה של לפחות שליש מהסכום ששילמה החברה.
3.6 הפרשות סוציאליות בגין בעל שליטה
תיקון 190 לפקודה הגדיל את הטבות המס לבעלי השליטה, בתחולה מינואר 2012, כמפורט:
ההפרשה השנתית לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת כהוצאה לחברה בשנת המס 2021 הינה 12,340 ₪ (1,028 ₪ לחודש).
בניגוד לעבר בו ניתן היה להפקיד לפיצויים או לגמל אך לא לשניהם – החל מינואר 2012 תוכר לחברה כהוצאה הפרשה לתגמולים לקופת גמל לקצבה בגין בעל שליטה באותה מתכונת המותרת לכל שכיר אחר. כלומר – ניתן להפריש עד 7.5% משכר שעד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (26,378 ₪) מבלי לחייב את בעל השליטה במס בגין ההפרשה.

3.7 בונוסים ומענקים או דיבידנדים לבעלי שליטה
ניתן לערוך תכנון נכון של נטל המס על ידי ויסות ההכנסה מהחברה והפניית חלק ממנה כבונוס ומענקים לבעלי שליטה. במקום בונוס ניתן בחברות רווחיות להעביר תשלומים לבעלי שליטה כדיבידנדים. הדיבידנדים פטורים מדמי ביטוח לאומי וחייבים במס דיבידנד , לעומת בונוס שמחויב במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי.

3.8 תשלום אגרת חברות לשנת 2022
בהתאם להוראות חוק החברות קיימת חובת תשלום אגרה שנתית. כל חברה (למעט חברה שפורקה או נמחקה כל עוד לא בוצעה החייאה), חייבת בתשלום אגרה שנתית ובהגשת דוח שנתי.
אי תשלום האגרות, או, אי הגשת דוח שנתי, מהווה עילה לנקיטה בסנקציות שונות כנגד החברה ובכלל זה, רישומה במרשם החברות כחברה מפרת חוק, הטלת עיצומים כספיים בסכומים נכבדים מאד בגין כל הפרה ונקיטה בהליכים לגביית החובות הכספיים לפי פקודת המיסים (גבייה). טרם רישום כחברה מפרה נשלחת התראה על ידי רשם החברות.
3.9 ספירת מלאי

לקראת תום שנה יש להיערך לביצוע ספירת מלאי ביום 31.12.21 .
במידה ולא ניתן לבצע ספירת מלאי במועד זה, ניתן על פי תקנות מס- הכנסה לספור את המלאי במועד סמוך לו ככל האפשר, ובכל מקרה לא יאוחר מחודש לפני או חודש אחרי מועד זה, בתנאי שייערכו כל הסידורים לתיאום כמותי של תנועת המלאי בין מועד הספירה לבין 31.12.21 ,במקרה זה יש לתת הודעה מראש לפקיד השומה.
מלאי איטי / מת – במידה וקיים מלאי איטי או מת, עשוי להיווצר קושי בהוכחת שוויו לתום השנה. לפיכך, יש לשקול “מכירת חיסול” למלאי . מכירת מלאי איטי במחיר הפסד יאפשר קיזוז מוקדם של ההפסד.
במייל זה מצורף נספח המרחיב על ספירת המלאי וטופס לספירת מלאי ליום 31.12.21.
3.10 שיטות דיווח לצרכי מס הכנסה – בסיס מזומן ובסיס מצטבר

ישנן 2 שיטות עיקריות לדיווח לצרכי מס הכנסה:
בסיס מצטבר – לפי שיטת דיווח זו, עיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות בעסק הינם כאשר מתגבשת הזכות לקבל את ההכנסה או החובה לשלם את הוצאה, ולא במועד בו התקבלה ההכנסה או הוצאה ההוצאה בפועל. שיטת דיווח על בסיס מצטבר היא הגישה הנוהגת על פי כללי החשבונאות המקובלים, ולפיה מנוהלים הספרים ומוצגים הדו”חות הכספיים של רוב החברות.
בסיס מזומן – שיטת דיווח חשבונאית בה עיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות נקבע לפי מועד קבלת התקבולים או תשלום ההוצאות בפועל, וזאת ללא קשר למועד גיבושה של הזכות לקבלת ההכנסה או חובת תשלום ההוצאה.
עפ”י
קריטריונים לדיווח על בסיס מזומן
1. נישום, אשר עוסק במכירת מלאי, או במתן שירות, אשר יש עמו מכירת מלאי (שאינו זניח ביחס לשרות), חייב בדיווח לפי בסיס מצטבר. הכוונה למלאי עסקי כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה כלומר, מלאי הנמכר במהלך העסקים הרגיל. כשהמלאי שולי או נלווה ביחס להיקף ולסוג השרות שניתן (כגון חומרי ניקיון בחברת שמירה וניקיון) הוא אינו מונע דיווח לפי בסיס מזומן.
2. קיימת חשיבות רבה לעקביות ביישום שיטת הדיווח, ולפיכך דיווח על בסיס מזומן יותר רק אם ייעשה בעקביות.
3. דיווח על בסיס מזומן יותר כאשר הינו נובע מהבסיס הכלכלי עליו מושתת העסק.
לאור האמור לעיל, מומלץ לחברות אשר עומדות בקריטריונים לדיווח על בסיס מזומן ומדווחות בפועל על בסיס מצטבר, לבחון מעת לעת את האפשרות לשינוי שיטת דיווח, במקרים מסוימים מעבר כזה יכול להקטין את חבות המס לאותה שנת מס ולדחות הוצאות מיסים לשנים הבאות.
4. מיסוי כללי

4.1 שווי שימוש ברכב

החל מינואר 2010 השתנתה שיטת החישוב של שווי שימוש ברכב צמוד. בהתאם לשיטה החדשה יקבע שווי השימוש ברכב כאחוז ממחיר המחירון של הרכב, שעשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק ושיקולי היבואן. שיעור שווי השימוש שנקבע הינו 2.48% ממחיר הרכב לפי מחיר מחירון כשעלה על הכביש לראשונה עם עדכונים קלים במהלך השנים. מוענקת הפחתה של 500 ש”ח (נכון לשנת 2021) מסכום שווי השימוש החודשי לרכב היברידי ולרכב חשמלי הנחה בסך של 1,000 ₪ משווי השימוש החודשי.
כמו כן, נקבע כי הוצאות החזקת רכב עבודה (כהגדרתו בפקודת התעבורה) ורכב תפעולי יותרו במלואן. רכב תפעולי מוגדר כרכב ביטחון המשמש לפעילות ביטחונית ורכב המשמש לצורכי עבודה בלבד ונותר בסוף יום העבודה בחצר העסק ובתנאי שהעסק לא מתנהל במקום מגוריו של המעביד.

4.2 דחיית הכנסות והקדמת תשלומים
ככלל, כבכל שנה, על מנת להקטין את ההכנסה החייבת מומלץ להקדים רכישת שירותים ומוצרים מסוימים שאינם מלאי או רכוש קבוע, אשר מהווים הוצאה מוכרת כל עוד היא בגדר הסביר, כגון לצורך תיקונים, אחזקה, צורכי משרד, פרסום ושיווק וכיוצא בזה. הגדלת ההוצאות תביא להפחתת ההכנסה החייבת בשנת 2021.
למדווחים על בסיס מזומן, כדאי לשקול לבקש מהלקוחות את התשלום בשק דחוי לשנת 2022 ולהקדים את תשלומי ההוצאות עד ליום 31.12.21. הכנסות שניתן לדחות אותן לשנת 2022 תשלום המס בגינם יידחה. ניתן לדחות הכנסות מעבודות בניין שלא יושלם עד 31.12.2021, מעבודות בביצוע שטרם יושלמו לשיעור של 25%, הכנסות מדמי שכירות המדווחות תמיד על בסיס מזומן (לגבי הכנסות מהשכרת דירת מגורים, יש לבדוק בחירת מסלול הפטור או בחירת מסלול 10% מתקבולי שכר הדירה).
4.3 דיווח מקוון למע”מ

הדיווח המפורט המקוון יוחל באופן הדרגתי על כלל הציבור העסקי. בהתאם למתוכנן בעתיד תחול חובה על כלל העוסקים המורשים למספר את החשבוניות שיוציאו במספרים שיוקצו על-ידי רשות המסים.
חלה חובת דיווח ממוכן על כל העוסקים שמחזורם בשנת 2021 עלה על 1.5 מיליון ש”ח יחולו הכללים על הדיווח התקופתי. סמוך לתחילת השנה נשלחות הודעות פרטניות על ידי רשות המסים למי שנוסף למעגל המדווחים דוח מפורט למע”מ.

המידע בדוח המקוון
בדוח נתוני כל חשבוניות המס ורשימוני היצוא שהותרו, כל מסמך אחר שאושר על ידי מנהל מע”מ וכן סכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה, בנוסף יפורטו כל חשבוניות המס, רשימוני היבוא, וכל מסמך אחר שאישר המנהל, שהעוסק דורש לנכות על פיהן מס תשומות, וסכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה בהתאם להנחיות רשות המיסים.
אופן הדיווח מקוון למע”מ
הדוח יוגש תוך 15 יום לאחר המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי למע”מ ויבוצע דרך אזור אישי – לדיווח ממוכן, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. מומלץ לחייבים החדשים בדיווח המקוון להיערך מבעוד מועד ולהצטייד בכרטיס חכם לחתימה אלקטרונית (בדיווח באמצעות מייצג אין צורך להצטייד בכרטיס חכם על שם העוסק).
4.4 שיקולי פעילות כיחיד לעומת פעילות באמצעות חברה
את נושא הפעילות במסגרת חברה מומלץ לבחון מעת לעת בחיי העסק בהתייחס להיבטים משפטיים, תדמיתיים ומיסויים. ההיבטים המיסויים אותם יש לשקול הם צמצום פערי המס בין יחידים לחברות המחלקות את רווחיהן וקיום שני שלבי המיסוי (שלב מיסוי החברה הישיר ושלב חלוקת הדיבידנד לבעל המניות) שהופכים למשמעותיים במיוחד כשמדובר ברווחי הון. כמו כן – שיעור המס השולי המקסימלי הינו בשיעור של 47% ושיעור מס נוסף על הכנסות הגבוהות מ – 647,640 ₪ לשנת 2021 בשיעור של 3%, דהיינו בסך הכל 50%.
היתרון הבולט לפעילות באמצעות חברה היא כאשר אין כוונה למשיכת כל רווחי החברה, במצב כזה רק החלק שמושכים כמשכורת / דיבידנד ממוסה בשני שלבי המיסוי, ואילו יתרת הרווח שנשאר בחברה ממוסה ב- 23% בלבד, לעומת זאת בפעילות כיחיד כל הרווח ממוסה אוטומטית באותה שנה.

יתרון נוסף בפעילות באמצעות חברה הינו דמי ביטוח לאומי, שכן חבות דמי ביטוח לאומי אינו חל על רווחי החברה, אלא חל אך ורק על הוצאות שכר שמשולמות לבעל שליטה. לעומת זאת, במיסוי רווחי הון קיים יתרון משמעותי במיסוי רווחי הון של יחידים לעומת חברות, כאשר אצל יחיד שיעור מס רווחי הון הינו 25% או 30% במקרה ואותו יחיד הינו בעל מניות מהותי, ועל הכנסות מעל 647,640 שיעור נוסף של 3% מס, ואילו נטל המס הכולל על רווח הון בידי חברה וחלוקתו כדיבידנד ליחיד הינו לכל הפחות 46.1%.
נזכיר כי בית המשפט קבע בשורת פסקי דין לאורך השנים כי לנישום יש זכות לפעול במסגרת חברה גם אם התוצאה של החלטה זו היא – למעשה – הפחתת מס, תוך הדגשה כי “גם לו בחר המערער לפעול באמצעות חברה רק כדי להקל את עול המס הייתה זו העדפה מוכרת ופעילות מותרת על פי דיני המס” (אניעם ולוינס ע.מ.ה 115/92).
מי שבוחר להפוך את עסקו לחברה עומד בפני טענת רשויות המס כי ביצע בפועל מכירה של המוניטין שצבר בעסקו כיחיד. על מנת להימנע מטענות אלו מומלץ בכל מקרה של מעבר לפעילות כחברה לבחון את הנושא ולבחור באחת מהחלופות הקיימות: מכירה תמורת מניות (לפי סעיף 104), עריכת חוזה לפיו המוניטין נותר בבעלות המוכר ולא עובר לחברה או מכירת המוניטין בערך השוק שלו לחברה תוך תשלום מס רווחי הון. ראה התייחסות נפרדת לנושא המוניטין.
מצ”ב טבלה הבאה לרכז את ההבדלים בפעילות באמצעות יחיד או חברה (בעל מניות מהותי)

4.5 הכרה בחובות אבודים
על מנת שמס הכנסה יכיר בחובות האבודים שנוצרו בעסק במהלך השנה, יש להקדים ולטפל בגבייתם על מנת לבסס את הטענה שהחיוב אכן הינו חוב אבוד. פעולות ההוכחה יכולות לכלול פניה להוצאה לפועל, אישור עורך דין שהחוב אבוד, או הסדר חובות עם החייב.
לגבי חוב שלגביו הוכח כאמור שהינו אבוד, ניתן להוציא תעודת זיכוי שתשלח לחייב בדואר עם אישור מסירה ובכך לקבל זיכוי גם על מס הערך המוסף שבסכום החוב. חובה להודיע למשרד המע”מ האזורי על הוצאת תעודת הזיכוי. הוצאת הזיכוי תעשה רק לאחר ביצוע כל ההליכים המשפטיים .
נדגיש כי הוצאה תותר בניכוי, רק אם יוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי נעשו כל המאמצים לגבות החוב . לפיכך יש להיערך בהתאם ולפעול לגביית החובות דרך פנייה לעורך דין , הוצאה לפועל, בתי משפט וכדומה.
4.6 תרומות למוסדות מוכרים

על פי סעיף 46 לפקודה ניתן לקבל זיכוי ממס בשל תרומה לקרן לאומית או למוסדות ציבור, אצל נישום שהוא יחיד זיכוי מס בגובה 35% מהתרומה, אצל נישום שהוא חבר בני אדם זיכוי מס בשיעור מס חברות, כלומר 23% בשנת 2021. סכום התרומה המינימאלי על מנת לקבל זיכוי מס הינו בסך 180 ₪.
סך התרומות שיקנה זיכוי ממס לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת השנתית או על 9,350,000 ₪, כנמוך שבהם. סכום תרומה העולה על התקרה המזכה בניכוי יועבר נומינלית לשלוש שנות המס הבאות. בשנת 2021 ניתן לדרוש זיכוי ממס בגין תרומות שניתנו בשנים 2019-2020 ולא נתקבל בגינן זיכוי.
הזיכוי ממס מותנה בהמצאת קבלה מקורית הכוללת את שם התורם או שאינה כוללת את שם התורם אך סכום התרומה נקוב ע”ג הקבלה. על הקבלה צריך להיות רשום, בנוסף לפרטי המוסד הציבורי המלאים והמילה “תרומה” גם ציון העובדה שלמוסד אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
יודגש כי הזיכוי ניתן כנגד כל הכנסה, כולל הכנסות שאינן מעסק.
לגבי תרומה מנכסי העסק (רכוש קבוע או מלאי) נזכיר כי מדובר בעסקה חייבת במע”מ. מחיר העסקה יהיה המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים.
נציין גם כי הוראת ביצוע המאפשרת למעסיקים לקבל הרשאה לתת לעובדיהם זיכוי ממס בגובה של 35% מסכום התרומה, בהתאם לסעיף 46 לפקודה, באמצעות תלוש השכר.
4.7 הכנסות משכר דירה בישראל

הכנסות משכירות תיכללנה בהכנסתו של אדם בשנה בה התקבלה בידיו, גם אם הן הכנסות מראש. קיימים מספר מסלולים למיסוי . מומלץ לבחור מסלול מיסוי להכנסות משכר דירה בארץ, בהתאם לנתוני הנישום ולהוראות החוק.
ההכנסות משכר דירה בישראל מאפשר פטור מלא עליהן עד לסך של 5,100 ש”ח בחודש. עד לסכום כפל הפטור דהיינו סכום של 10,200 ש”ח יינתן פטור חלקי ממס עד גובה של סל 5,100 פחות הסכום העודף מעל הסך הנ”ל. כך למשל , הכנסה שנתית של 80,000 ₪ תהיה פטורה בסך 37,600 ₪ והיתרה תחויב במס, לפיכך הכנסה שנתית מעל 122,400 ₪ תחויב כולה במס הכנסה, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד/ה.
קיימת אפשרות נוספת של חיוב במס בשיעור 10% מההכנסה משכר דירה, אשר אינו מוגבל בתקרה.
קיימת אפשרות שלישית שבה יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות (הוצאות פחת, מימון וכד’) שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו.
לפיכך , יחיד שרכש דירה והשכיר אותה יוכל לבחון את שלושת החלופות למיסוי הכנסותיו משכר דירה: פטור ממס, פטור חלקי (מס בשיעור 10%), או מיסוי ההכנסה החייבת משכר הדירה בניכוי הוצאות פחת, מימון וכיו”ב.
4.8 החוק לצמצום תשלום במזומן, תשע”ח – 2018

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף ביום 1.1.19 , החל מיום 1.8.2022 יעודכן החוק כמפורט להלן:
1. הקטנת הסכום המירבי לתקבול / תשלום עסקי במזומנים לסך של 6,000 ₪ (במקום 11,000 ₪).
2. הקטנת הסכום המירבי לתקבול / תשלום בין אדם שאינו עוסק לסך של 15,000 ₪ (במקום 50,000 ₪).

הגבלות אלה לא יחולו על תשלומים אלה במידה והתשלומים בוצעו בין קרובי משפחה, למעט במקרה של שכר עבודה.

4.9 הפרשות לקופות גמל לעובדים

יש להקפיד ולשלם הפרשות סוציאליות כנדרש בחוק עפ”י צו הרחבה לפנסיית חובה .
בשנים האחרונות משרד העבודה והרווחה מבצע ביקורות ומטיל קנסות כבדים על עסקים שאינם מבצעים הפרשות כנדרש בחוק. להלן שיעורי הפרשות החובה:
פנסיה מעסיק – 6.5%
פנסיה עובד – 6%.
פיצויים מעסיק – 6%

לטבלאות מידע לחצו כאן

שימו לב כי משרד העבודה והרווחה מבצע הצלבות בדיווחי השכר לביטוח לאומי בין הוצאות השכר לבין ההוצאות הסוציאליות לעובדים וכך בודק האם המעסיק מבצע הפרשות לקופות הגמל כנדרש בחוק.
אנו עומדים לרשותכם למתן הארות והסברים נוספים.

בכבוד רב,

אריה, חדד ושות’
רואי חשבו
חוזר 2021

שתף מאמר

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on whatsapp
Share on WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נוסד בשנת 1986 (34 שנים) והינו מהמשרדים הגדולים לראיית חשבון באזור השפלה

במשרד מיוצגים חברות עסקיות, עסקים פרטיים, עמותות ומלכ”רים, חברות כלכליות של רשויות מקומיות ועוד. המשרד מעסיק כ-20 עובדים מקצועיים, בתחום ראיית החשבון, מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי, תוכניות עסקיות, הערכות שווי, הסדרי הבראה וביקורת פנימית.