חוק הבידוד – עידכון

הנדון:חוק הבידוד – תשלום בסקטור הציבורי

ביום 19/11/2020 פורסם ברשומות חוק הבידוד, אשר מטרתו להסדיר את אופן התשלום לעובד הנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם.
להלן תמצית משמעות החוק .

תשלום לעובד על ימי בידוד

רישום – על מנת לקבל תשלום, העובד מחויב להירשם באתר משרד הבריאות ולהציג
העתק של הרישום למעסיק.
תשלום לעובד – העובד זכאי לתשלום עבור כל ימי הבידוד בגובה ערך יום מחלה.

הפחתת ימי מחלה

 לעובד יופחתו ימי מחלה רק על ימי עבודה (לא כולל שישי-שבת וימי חג. עובד ששבוע
העבודה שלו הוא  6ימים – יופחתו ימי מחלה גם על יום שישי)

לא יופחתו מעל 4 ימי מחלה בגין כל תקופת בידוד.

לעובד שלא נותרו ימי מחלה – יופחתו ימי מחלה עתידיים.

דיווח על בידוד באתר משרד הבריאות

על מנת להיות זכאי לתשלום דמי בידוד, עובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולשלוח עותק מהדיווח למנהלת כח האדם בארגון
. קישור לאתר משרד הבריאות – דיווח עצמי על בידוד בית -מגע עם חולה   https://www.gov.il/he/service/quarantine-self-report

עבודה מהבית במהלך בידוד
עבודה מהבית בזמן בידוד יהא רק באישור

בהינתן וניתן האישור לעבודה מהבית, בגין פרק הזמן בו עובד עבד מהבית בשכר במהלך בידוד, לא יופחתו לעובד ימי מחלה.

לדוגמה – עובד שהה  5 ימים בבידוד, מתוכם עבד ב- 3 ימים מהבית – יופחתו לו 2 ימי מחלה.

עובד שחלה במהלך תקופת הבידוד

עובד אשר חלה במהלך בידוד (בכל מחלה שהיא, כולל בקורונה) יראה כעובד חולה ויחולו עליו כללי התשלום החלים לגבי מחלת עובד.

יובהר כי חוק הבידוד אינו משנה את כללי התשלום החלים אצל המעסיק לעובד שחלה, ובכלל זה לעניין תשלום או הפחתת ימי מחלה לעובד שחלה.

לגבי עובד אשר נכנס לבידוד בשל חזרה מחו”ל


אם העובד חזר מנסיעה פרטית – העובד לא זכאי לתשלום דמי בידוד ולא יופחתו לעובד ימי מחלה במהלך תקופת הבידוד.

בידודים רצופים
עובד אשר נכנס לבידוד רצוף בשל כמה סיבות, תראה תקופת הבידוד כתקופה אחת.

בידוד ילד

עובד אשר נכנס לבידוד בשל שהיית ילדו בבידוד, יהיה חייב לדווח על עצמו כמבודד למשרד הבריאות ולא די בדיווח על הבידוד של הילד.
“ילד” – של עובד, אשר מתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
.1טרם מלאו לו 16שנים.
.2הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי, בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

השבת חובות עובדים

עובד שסיים העסקה כשהוא בחוב ימי מחלה:

אם לעובד יתרה חיובית של ימי חופשה – חוב ימי המחלה יקוזז כנגד ימי חופשה.
אם לעובד אין יתרה חיובית של ימי חופשה – העובד פטור מהחוב ולא תהיה דרישה להחזיר את ימי המחלה החייבים.

דיווח על בידוד באתר משרד הבריאות

 עובד רשאי לדווח למשרד הבריאות עד   4ימים לאחר כניסתו לבידוד, על מנת להיות זכאי לכל התשלום עבור ימי הבידוד

ככל שהעובד דיווח יותר מארבע ימים לאחר מועד כניסתו לבידוד – מועד תחילת תשלום דמי בידוד יתחיל ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח העובד.

דין דמי בידוד


דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

שיפוי למעסיק

מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן:

עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם – שיפוי בשיעור של 100% .

לשאר ימי הבידוד זכאי המעסיק לפי מספר העובדים שהועסקו ביום 01/08/20 כדלקמן :

מי שביום 01/08/20  העסיק יותר מ- 20 עובדים- יקבל שיפוי מהמדינה בשיעור  של 50% מהעלות שנשא.

מי שביום 01/08/20  העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה  בשיעור של 75% מהעלות שנשא.

תחולה

החוק מחריג סוגי מעסיקים שאינם זכאים לקבל שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי, ביניהם המדינה, וכן רשויות מקומיות וגופים מתוקצבים .

מועדים

ניתן יהיה להגיש בקשות  החל מיום 01/02/21  בגין התקופה החל מיום 01/10/20 .

טרם ניתנו הנחיות על אופן הגשת הבקשות .

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

האמור לעיל הינו מידע לעובד. בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין הוראת החוק, יגברו הוראות החוק

שתף מאמר

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on whatsapp
Share on WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נוסד בשנת 1986 (34 שנים) והינו מהמשרדים הגדולים לראיית חשבון באזור השפלה

במשרד מיוצגים חברות עסקיות, עסקים פרטיים, עמותות ומלכ”רים, חברות כלכליות של רשויות מקומיות ועוד. המשרד מעסיק כ-20 עובדים מקצועיים, בתחום ראיית החשבון, מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי, תוכניות עסקיות, הערכות שווי, הסדרי הבראה וביקורת פנימית.